56371046 894001664276015 2092373161688432640 n

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิตสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภออาจสามารถ

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภออาจสามารถ เพื่อเป็นประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิต โดยมี ประธานสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ สหกรณ์จังหวัดพบปะสมาชิกสหกรณ์ จากนั้นดำเนินการมอบ เป็นปัจจัยการผลิต เป็น อาหสรปลาทับทิม อาหารกุ้ง อาหารกบ ต้นมะพร้าวน้ำหอม ต้นมะละกอดำเนิน ตามโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด-กุ้งก้ามกรามตำบลหน่อม จำกัด อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากการอบรมสมาชิกสหกรณ์ มีการมอบปัจจัยการผลิต อุดหนุนตามโครงการเกษตรผสมผสานให้สมาชิกผู้เข้าร่วม จำนวน 20 ราย มูลค่ารายละ 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ตามความต้องการของสมาชิก สหกรณ์จังหวัด กำชับให้สมาชิก ตั้งใจดูแลผลผลิตให้ดีเพื่อความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้สมาชิกที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินรอยตามต่อไป คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มเติมสร้างความมั่นคงยั่งยืนสืบไป