1

งานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ประจำปี 2562

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากอธิบดี รองอธิบดี และอดีตอธิบดี อดีตรองอธิบดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้ประกอบคุณประโยชน์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความกตัญญูกตเวที รวมถึงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ อันส่งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ  ในการนี้ นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย