59451473 913831412293040 6332557381028806656 n

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงถวายราชสักการะหน้าพระ บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน บุคลากรภาครัฐ องค์กร หน่วยงาน ประชาชนจิตอาสา โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด