งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น นายเสฐียรพงษ์ อินเพนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2562 การนี้ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์7 นำบุคลากรเข้าจัดนิทรรศการร่วมด้วย มีผู้แทนหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและอำเภอร่วมเป็นเกียรติ 19 แห่งอาทิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นายอำเภอหนองพอก เกษตรอำเภอหนองพอก หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน สหกรณ์จังหวัด ประธานในพิธี มอบพันธุ์ปลา กิ่งพันธุ์มันสำปะหลัง สารปรับปรุงบำรุง ดินปุ๋ยชีวภาพ ให้กับผู้แทนผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมในวันนี้มีการแบ่งฐาน ให้ผู้เข้าร่วมงานเข้ารับการเรียนรู้ทีละฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือนของตนตามความถนัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด