7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 

กิจกรรม 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน 
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมี นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ พฤกษกันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ดร.จามินวัฒน์ พิลาสเอมอร ผู้แทนประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์เกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียน ครู โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 คือโรงเรียนบ้านสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ เขต2 คือโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน และ 3 คือโรงเรียนบ้านภูเขาทอง อำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมงานกว่า 140 คน ณ ห้องประดับพลอยโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัขกาลที่ 9 เกี่ยวกับงานสหกรณ์ และได้ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้นมา และนำมาขยายผลให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้ขอพระราชทานน้อมนำวันที่ 7 มิถุนายน เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เป็นประจำทุกปี พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมหลัก 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการด้านการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน การจัดฐานการเรียนรู้ การจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเสวนาหัวข้อ "การเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน" และด้านการประกวดผลงาน ได้แก่ การประกวดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน ประกวดร้องเพลงสหกรณ์ การตอบคำถามชิงรางวัล รวมทั้งจัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อทำให้ผู้ร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสหกรณ์นักเรียนเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ครู ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ และเกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน