กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 

 วันนี้ (26 มิ.ย.62) เวลา 08.00 น. นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย คณะทำงานเฉพาะกิจชุดที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงาน, องค์กร, กลุ่มพลังมวลชน, นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่
โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ นำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และรับชมนิทรรศการและการแสดงของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่