ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์สัญจร

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2562 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัชต์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเด็นสำคัญที่ท่านอธิบดีฯได้สั่งการและหารือกับผู้เข้าร่วมประชุม มี 3 เรื่องหลัก ได้แก่
1.ให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเน้นกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ ให้ลงไปพูดคุยและรับฟังปัญหาจากสหกรณ์ต่างๆ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้กรมฯหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
2.การเตรียมพร้อมรองรับนโยบายการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรระดับชุมชนของรองนายกรัฐมนตรี(ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับสินค้าภาคการเกษตร โดยเป็นความร่วมมือระหว่างธกส.และกระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการลงไปส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสินค้าการเกษตรให้กับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และกลุ่ม SMEs ขณะนี้มีกลุ่มเป้าหมายแล้ว 10,200 แห่ง ซึ่งกรมฯจะผลักดันสินค้าหลักของสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ ข้าว ยาวพาราและปาล์มน้ำมัน เข้ามารองรับนโยบายดังกล่าว
3.กรมฯเตรียมนำเสนอโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เพื่อเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรมีบทบาทและหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ 
- การยกระดับการแปรรูปสินค้าการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า 
- การใช้กลไกสหกรณ์การเกษตรรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร 
- การใช้สหกรณ์การเกษตรเข้ามาบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่