พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หนองแคน บ้านดงครั่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ประมงอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมการนี้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นางศศิธร เขวาลำธาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3เข้าร่วมในพิธีด้วย

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ จัดทำกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้มีปริมาณมากขึ้น โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลา กินพืช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จำนวน 300,000 ตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองแคน เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ที่สำคัญก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมง และเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตที่ยั่งยืนตลอดไป