ข่าวประชาสัมพันธ์

 prd news

   1138515614 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

   1138515614 MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

   1138515614 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

   1138515614 วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

   1138515614 สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

  1138515614 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   1138515614 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


 

 

โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบรูณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ic new       วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายโอภาส  ทองยงค์  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยภายในงานได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานแบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเรื่องการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและให้การส่งเสริมและพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและบุคลากรมาช่วยเรื่องงานด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต การลดใช้สารเคมี การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และยังมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมถึงการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของเกษตรกร เป็นต้น และได้เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการสินค้าของขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำและส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์ให้อยู่ดี กินดีมีสุขตลอดไป

ในการนี้ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อรับฟังนโยบายและประชุมสัมมนา แบ่งกลุ่ม เพื่อบูรณาการร่วมกันในงานภารกิจของกรม และงานตามนโยบายรัฐบาลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และต่อยอดพัฒนา เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail

 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 zero