โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบรูณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ic new       วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายโอภาส  ทองยงค์  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยภายในงานได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานแบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเรื่องการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและให้การส่งเสริมและพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและบุคลากรมาช่วยเรื่องงานด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต การลดใช้สารเคมี การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และยังมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมถึงการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของเกษตรกร เป็นต้น และได้เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการสินค้าของขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำและส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์ให้อยู่ดี กินดีมีสุขตลอดไป

ในการนี้ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อรับฟังนโยบายและประชุมสัมมนา แบ่งกลุ่ม เพื่อบูรณาการร่วมกันในงานภารกิจของกรม และงานตามนโยบายรัฐบาลระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และต่อยอดพัฒนา เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน