ข่าวประชาสัมพันธ์

 prd news

   1138515614 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

   1138515614 MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

   1138515614 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

   1138515614 วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

   1138515614 สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

  1138515614 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   1138515614 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


 

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายดำรงค์สิริ วิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
นายดำรงค์สิริ วิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมรับมอบนโยบาย จาก รมช.ในการให้จังหวัดจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาสนับสนุนสหกรณ์ภายในจังหวัด 
ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด มีสมาชิก 6,400 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกพืชผัก ทำไร่บางส่วนและรับจ้างทั่วไป 
สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 765,422,052.44 บาท ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ (จัดหาสินค้ามาจำหน่าย) ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจให้บริการรถเกี่ยวข้าว และธุรกิจแปรรูปผลผลิต รวมปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 425,306,749 บาท และเนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ส่วนมากประกอบอาชีพทำนาข้าว และเป็นข้าวหอมมะลิเป็นส่วนใหญ่ สหกรณ์จึงมีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวให้มีคุณภาพระบบ GAP นาแปลงใหญ่และทำนาแบบครบวงจร ซึ่งจะทำให้การผลิตข้าวมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และพร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ในอนาคต
ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิก โดยระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกได้ 7,786,981 กิโลกรัม เป็นเงิน 92.93 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์มีโรงสีข้าวหอมมะลิ ขนาดกำลังผลิต 80 ตัน/วัน 1 โรง โรงสีข้าวกล้องงอก ขนาดกำลังผลิต 40 ตัน/วัน 1 โรง เพื่อรองรับการแปรรูปเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพ จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “พลาญชัย” เนื่องจากเป็นข้าวที่ที่รับซื้อจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์เป็นหลัก จึงทำให้ข้าวสารของสหกรณ์ เป็นข้าวที่มีคุณภาพดี เนื่องจากสหกรณ์ได้เข้าไปส่งเสริมตั้งแต่การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การดูแลแปลงข้าว การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อรวบรวมมาส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์ ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ตรามือพนมและมาตรฐานการผลิตระบบ GMP/HACCP/Q/อย./มก. (มาตรฐานโรงงาน) และได้รับเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวกล้องงอก และส่งวางจำหน่ายตามห้างโมเดินเทรด ทั้ง Big C , Tesco Lotus ทุกสาขาและส่วนหนึ่งยังส่งจำหน่ายให้กับบริษัท Amway รวมถึงร้านค้าสหกรณ์ ร้านโอท็อปประจำจังหวัด โรงพยาบาล โรงแรม ค่ายทหารและตามเว็บไซด์ขายสินค้า ซึ่งแต่ละเดือนมียอดขายประมาณ 200,000 กิโลกรัม ระหว่างปีรวบรวมข้าวเปลือกได้ 7,786,981 กิโลกรัม เป็นเงิน 92.93 ล้านบาท สหกรณ์มีโรงสีข้าวหอมมะลิ ขนาดกำลังผลิต 80 ตัน/วัน 1 โรง โรงสีข้าวกล้องงอก ขนาดกำลังผลิต 40 ตัน/วัน 1 โรง
ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและ เน้นเรื่องการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะมีการจัดทำสหกรณ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ โดยให้ประสานร้านค้าสหกรณ์ที่มีอยู่แต่ละจังหวัดต่างๆ มาร่วมกัน โดยเริ่มที่จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดแรก ทั้งนี้ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่สะดวกมากขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

 

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail

 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 zero