ร้อยเอ็ดอนุมัติเพิ่มเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 40.3 ล้านบาท

 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิจารณาทั้งคณะ อาทิ นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรร้อยเอ็ด นายวินิจ สกุนินนท์ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอกู้เงิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานการประชุมกำชับให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้รอบคอบในการปล่อยเงินกู้และกล่าวว่าวันนี้คณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเงินกู้สหกรณ์วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 6 สถาบัน 12.9 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์รวบรวมผลผลิต 1 สถาบัน 1.5 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้สมาชิกกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ 6 สถาบัน 12.9 ล้านบาท และวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ 5 สถาบัน 13 ล้านบาท รวมวงเงิน 40.3 ล้านบาท 
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อครบกำหนดชำระให้สหกรณ์ดำเนินการส่งเงินคืนตรงตามเวลาสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และให้คณะกรรมการพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กำกับ ติดตามดูแล ให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สร้างประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์บันให้มากที่สุด