ข่าวประชาสัมพันธ์

 prd news

   1138515614 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

   1138515614 MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

   1138515614 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

   1138515614 วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

   1138515614 สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

  1138515614 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   1138515614 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


 

 

ร้อยเอ็ดอนุมัติเพิ่มเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 40.3 ล้านบาท

 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิจารณาทั้งคณะ อาทิ นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรร้อยเอ็ด นายวินิจ สกุนินนท์ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอกู้เงิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานการประชุมกำชับให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้รอบคอบในการปล่อยเงินกู้และกล่าวว่าวันนี้คณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเงินกู้สหกรณ์วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 6 สถาบัน 12.9 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์รวบรวมผลผลิต 1 สถาบัน 1.5 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้สมาชิกกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ 6 สถาบัน 12.9 ล้านบาท และวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ 5 สถาบัน 13 ล้านบาท รวมวงเงิน 40.3 ล้านบาท 
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อครบกำหนดชำระให้สหกรณ์ดำเนินการส่งเงินคืนตรงตามเวลาสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และให้คณะกรรมการพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กำกับ ติดตามดูแล ให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สร้างประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์บันให้มากที่สุด

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail

 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 zero