ข่าวประชาสัมพันธ์

 prd news

   1138515614 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

   1138515614 MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

   1138515614 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

   1138515614 วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

   1138515614 สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

  1138515614 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   1138515614 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และขบวนการสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 กันายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด

จุดที่ 1 ที่ ตำบลบึงเกลือ โดยมีนายสมศรี อ่างรี นายก อบต.บึงเกลือ รับมอบถุงยังชีพ 100 ชุด

จุดที่ 2 ที่บ้านน้ำจั้น หมู่ 8 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ 80 ชุด

จุดที่ 3 ที่ ตำบลวังหลวง บ้านบ่อหมู่ 11 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ 80 ชุด

จุดที่ 4 ที่บ้านขว้าง หมู่ 12 โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ 70 ชุด

อำเภอเสลภูมิ มี 18 ตำบล 235 หมู่บ้านประชากร 120,850 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 3,525 ครอบครัว พื้นที่เสียหายทั้งอำเภอจากพายุโมดุลการสำรวจเบื้องต้น 59,496 ไร่ ตำบลบึงเกลือ มีประชากร 6075 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 170 ครอบครัว ได้รับความเสียหาย 2550 ไร่ ตำบลวังหลวง มีประชากร 6,142 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 250 ครอบครัว ได้รับความเสียหาย 3,755 ไร่ เป็นนาข้าวทั้งหมด

จุดที่ 5 ลงพื้นที่ตำบลสระนกแก้วกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด กลุ่มที่ 54 และ 58 สมาชิก 112 คน

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail

 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 zero