ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กำลังใจรับทราบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจากเกษตรกรพร้อมมอบถุงยังชีพเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ มีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางหมู่บ้านท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืชจากอุทกภัย “พายุโซลร้อนโพดุล” อำเภอเสลภูมิประกอบไปด้วย 18 ตำบล 207 หมู่บ้าน เกษตรกร 21,787 ราย ประสบภัย14,047 ราย เสียหาย 159,791 ไร่ โดยเฉพาะข้าวอยู่ในระยะแตกกอ สถานการณ์น้ำ ลำน้ำพะยังระดับน้ำลด น้ำชีเพิ่มขึ้น บ่อเลี้ยงปลา 700 ราย /ปศุสัตว์ โค 2,326 ตัวสุกร298/กระบือ 1539.ตัว
นายธงสิน ธนกัญญา ตัวแทนชาวบ้าน นายสมบูรณ์ อันทะเกตุ ผญบ.ท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ ยืนหนังสือข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาว ลุ่มน้ำยังตอนล่างต่อ รมต.กษ.ดังนี้.

1.สร้างคันพนังให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นกว่าคันพนังเดิม

2.ฟื้นฟูปลูกป่าในพื้นที่ สปก.4-01 ผืนป่าดงแม่เผต แลง ดงบังอี่ต้นน้ำ

3.ให้กรมชลประธานนำทรายที่ทับทมนามาถมชานพนังกั้นน้ำยังบริเวณบ้านท่าทางเกวียน/บ้านท่าเยี่ยม/บ้านท่าโพธิ์/บ้านท่างงาม ต.ัวงหลวง พนังจะได้แข็งแรงขึ้น

ในการนี้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมลงพื้นที่ด้วย