ข่าวประชาสัมพันธ์

 prd news

   1138515614 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

   1138515614 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

   1138515614 MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

   1138515614 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

   1138515614 วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

   1138515614 สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

  1138515614 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   1138515614 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กำลังใจรับทราบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจากเกษตรกรพร้อมมอบถุงยังชีพเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ มีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางหมู่บ้านท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืชจากอุทกภัย “พายุโซลร้อนโพดุล” อำเภอเสลภูมิประกอบไปด้วย 18 ตำบล 207 หมู่บ้าน เกษตรกร 21,787 ราย ประสบภัย14,047 ราย เสียหาย 159,791 ไร่ โดยเฉพาะข้าวอยู่ในระยะแตกกอ สถานการณ์น้ำ ลำน้ำพะยังระดับน้ำลด น้ำชีเพิ่มขึ้น บ่อเลี้ยงปลา 700 ราย /ปศุสัตว์ โค 2,326 ตัวสุกร298/กระบือ 1539.ตัว
นายธงสิน ธนกัญญา ตัวแทนชาวบ้าน นายสมบูรณ์ อันทะเกตุ ผญบ.ท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ ยืนหนังสือข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาว ลุ่มน้ำยังตอนล่างต่อ รมต.กษ.ดังนี้.

1.สร้างคันพนังให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นกว่าคันพนังเดิม

2.ฟื้นฟูปลูกป่าในพื้นที่ สปก.4-01 ผืนป่าดงแม่เผต แลง ดงบังอี่ต้นน้ำ

3.ให้กรมชลประธานนำทรายที่ทับทมนามาถมชานพนังกั้นน้ำยังบริเวณบ้านท่าทางเกวียน/บ้านท่าเยี่ยม/บ้านท่าโพธิ์/บ้านท่างงาม ต.ัวงหลวง พนังจะได้แข็งแรงขึ้น

ในการนี้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมลงพื้นที่ด้วย

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail

 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 zero