พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2562

วันนี้17 กันยายน 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ณ หนองบ้านมะกอก ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ หัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วม การนี้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายรณชัย เวียงกมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 นำบุคลากรเข้าร่วมด้วย

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็น"วันประมงแห่งชาติ" กรมประมงจึงมีนโยบายให้ดำเนินการจัดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 300,000 ตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองบ้านมะกอก เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ที่สำคัญก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมง และเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตที่ยั่งยืนตลอดไป