จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ที่บริเวณวัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 101 ต้น กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด และทาสีอาคารภายในวัด กิจกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ การตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นด้วยการทำความดี ด้วยหัวใจ และให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

        พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการ ทั้งด้านวรรณกรรมทรงริเริ่มการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศรัชสมัยของพระองค์ได้เปิดสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ อันทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ด้านวิทยาศาสตร์พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ล่วงหน้าถึง 2 ปี ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปวงชนชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

       ในการนี้มอบหมายให้คณะทำงานชุดเฉพาะกิจจิตอาสา ชุดที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การดูแล บำรุง รักษา ต้นไม้ (พรวนดิน/ใส่ปุ๋ย) ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ จำนวน 101 ต้น และทาสีฐานอาคารพระบรมสารีริกธาตุ