พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกลางมิ่งเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล 8 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางมิ่งเมือง โดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,140,350 บาท 
ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บุญญาธิการพระบารมีธรรมบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และบุญญานุภาพในส่วนของทานมัยอันเกิดจากกุศลศรัทธา ได้โปรดดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ผู้ร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นโดยทั่วกัน