สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง

ครั้งที่ 8

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และนาย​เสฐียร​พงษ์​ อิน​เพน​ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด​ ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8)” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ หมู่ 7 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยร่วมกันมอบสิ่งของอุปกรณ์คลายหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่นและร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยมีร้อยตํารวจเอกธรัช ปั้นเหน่ง ตำแหน่ง รอง ผบ.ร้อย ตชด. 344 เป็นผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 34 ให้การต้อนรับ 
โรงเรียนดังกล่าวเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน คณะครูจากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ นักเรียนและคณะครู จากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบริวาร และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 450 คน พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบากห่างไกล ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา และการดำรงชีพอีกทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูหนาว ชาวบ้านยังประสบปัญหาภัยหนาวอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีกจำนวนมาก