สื่อประชาสัมพันธ์

   ne            ♦  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

        sAN2563                ♦  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

        sAN2563                ♦  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

 ban mobile appcpd           ♦  MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

        S 67993618                 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

download     ♦  วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

 logo zero jpg         สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

 2016 07 13153445             ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   PM 2.5 Poster            ♦  ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 


 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564
 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564 ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านร่องเตย หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้รับความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น
ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การเพิ่มอินทรีวัตถุในดินโดยการไถกลบปุ๋ยพืชสด สถานีที่ 2 การใช้โดรนเพื่อการเกษตร สถานีที่ 3 การป้องกันจำกัดโรคแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง สถานีที่ 4 การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพนทอง และเขตใกล้เคียง ประชาชนผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำเกษตรของตนเองได้

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail


 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

callcenternew2560new

 

 zero

anti corrup