ณ 1 มกราคม 2564

สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
ข้อมูลสหกรณ์
vv 62 จำนวนกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
vv 62 จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
vv 62กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสมาชิกตามประเภท
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
vv 62 ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
vv 62 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
vv 62 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

vv 62 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม
vv 62 กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน
vv 62 กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผานมาตรฐาน
ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท
vv 62 
ข้อมูลการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
vv 62 กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

vv 62 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่มเกษตรกร

vv 62 กราฟแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่มเกษตรกร
สินค้าและบริการหลัก
vv 62 ข้อมูลสินค้าและบริการหลักแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
สถานภาพทางการเงิน
vv 62 
สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร

vv 62 กราฟสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
vv 62 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ