×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

 b4

 

 สารสนเทศกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565)

 icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

  iconpdf จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  iconpdf จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph  กราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph  กราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
icon bullet pencil ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
 iconpdf ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน
  iconpdf จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  icongraph  กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 

    สารสนเทศกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2564)

 icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

 iconpdf จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  iconpdf จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph ราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph กราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
icon bullet pencil ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
 iconpdf ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน
  iconpdf จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  icongraph กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์