×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ณ 1 มกราคม 2565

สารสนเทศของสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ข้อมูลสหกรณ์
vv 62 จำนวนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสมาชิกตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
vv 62 ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
vv 62 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
vv 62 
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกตามประเภทสหกรณ์
ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท

vv 62 
สหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
vv 62 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมของสมาชิก

vv 62 จำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์

vv 62 กราฟแสดงจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
vv 62 สินค้าและบริการตามหลักประเภทของสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงสินค้าและบริการตามหลักประเภทของสหกรณ์
สถานภาพทางการเงิน
vv 62 
สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
vv 62 กราฟแสดงสถานะทางกาเงินรวมทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
vv 62 
อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
vv 62 กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน
vv 62 อุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
vv 62 
กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
vv 62 จำนวนวมาชิกทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด
vv 62 
กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

vv 62 สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ