ผู้ตรวจการสหกรณ์

     ที่      ชื่อ  สกุล                                      ตำแหน่ง
1 นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
2 นานอุเทน มหาราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
3 นายเชษฐา ไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
4 นายณรงค์ชัย ปุริโส นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
5 นางสาวมนธิฌา สังขเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
6 นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
7 นายบัญชา ตาสำโรง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
8 นางศศิธร เขวาลำธาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
9 นายรณชัย เวียงกมล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
10 นายประพัตร กลิ่นศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
11 นายนราวุธ ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
12 นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
13 นายกฤตเมต พรหมหรรษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
14 นางสัณห์ญาดา แก้วกรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
15 นางสาวอรพิน จริยะพิสาล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
16 นางอุไรวรรณ์ จำปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
17 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
18 นายมนพ พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
19 นางสาวณิชยพาพันธุ์ พันธุ์พาณิชย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
20 นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
21 นางสาวสุมาลี จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
22 นางสาวนิตยา คำมณี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
23 นางนงค์ลักษณ์ พันธ์แสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
24 นางศิรินยตา ไชยคำจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
25 นายไพรัตน์ ยุทธไกร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
26 นางสาวสุพิชชา ช่างถม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
27 นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
29 นายจเร แสนสุข เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
29 นางสาวสุเพียงเพ็ญ ศิริสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
30 นางสาวมัลลิกา คงนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
31 นางสาวกาญจนาภรณ์ จตุรโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
32 นางสาวสมหมาย ปาระศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
33 นางชูพิศ จอมไพรศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
34 นางสาววนิดา วิลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
35 นายสุพจน์ เศษวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
36 นายชัยวัฒน์ ศยามล นิติกรปฏิบัติการ

 

ผู้ตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

  ชื่อ - สกุล      ตำแหน่ง                    สหกรณ์ที่รับผิดชอบ
1. นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับมอบหมาย
2. นางอุไรวรรณ์  จำปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับมอบหมาย
3. นางงศิรินยตา  ไชยคำจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวสมหมาย  ปาระศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ทุกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับมอบหมาย
     
6. นายกฤษณพันธุ์  แทนไธสง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด
  5. สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา จำกัด
    6. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด
     
7. นางสัญห์ญาดา  แก้วกรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1. สหกรณ์รักษ์แม่บ้านร้อยเอ็ด จำกัด
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงคราม จำกัด
    4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จำกัด
    5. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด
    6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จำกัด
     
8. นางสาวนิตยา  คำมณี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรศรีสมเด็จ จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรตำบลศรีสมเด็จ จำกัด
     
9. นายบัญชา  ตาสำโรง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า จำกัด
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จำกัด
     
10. นายมนพ  พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกสุวรรณภูมิ จำกัด
2. สหกรณ์เครดิจยูเนี่ยนโพนพอุง จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสุวรรณภูมิ จำกัด
     
11. นายอดุลย์  ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด
    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จำกัด
    3. สหกรณ์เครดิตยูเนียนโพนทราย จำกัด
    4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย จำกัด
    5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไตรภูมิคณาจารย์ จำกัด
    6. สหกรณ์การเกษตรคนรากหญ้าทุ่งกุลา จำกัด
    7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลบ่อพันขัน จำกัด
     
12. นางศศิธร  เขวาลำธาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จำกัด
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ำอ้อมถนอมทรัพย์ จำกัด
    4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าหลวงเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด
    5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จำกัด
    6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสอง จำกัด
    7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสาม จำกัด
     
13. นายไพรัตน์  ยุทธไกร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ จำกัด
    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตน์ จำกัด
    3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด
    4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสี่ จำกัด
    5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยห้า จำกัด
    6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหก จำกัด
    7. สหกรณ์เพื่อการเกษตรรักษ์ถิ่นเกิด จำกัด
     
14. นายรณชัย  เวียงกมล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1. สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด
2. สหกรณ์พนมไพรเดินรถ จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรสัจจะ จำกัด
4. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - กุ้งก้ามกรามตำบลหน่อม จำกัด
     
15. นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรหนองฮี จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง จำกัด
    3. สหกรณ์เครดิตยูเนียนพนมไพร จำกัด
    4. สหกรณ์การเกษตรบ้านลิ้นฟ้าหมู่ 11 จำกัด
    5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านธาตุ จำกัด
     
16. นางนงค์ลักษณ์  พันธุ์แสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด
    2. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถเจริญทรัพย์ จำกัด
    3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ จำกัด
     
17. นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำกัด
    3. สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองมะแซว จำกัด
    4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขว้าง จำกัด
    5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด
     
18. นายจเร  แสนสุข เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด
    2. สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด
    3. สหกรณฺ์การเกษตรบ้านหนองกุง จำกัด
    4. สหกรณ์กองทุนสวนยางเสลภูมิ จำกัด
    5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผักกาดหญ้า จำกัด
    6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้ จำกัด
     
19. นางสาวสุเพียงเพ็ญ  ศิริสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเสลภูมิ จำกัด
    2. สหกรณ์หนึ่งใจเกษตรกรร้อยเอ็ด จำกัด
    3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสะแบง จำกัด
    4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ จำกัด
    5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมะบ้า จำกัด
    6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนเจ้าปู่บ้านหัน จำกัด
     
20. นายนราวุธ  ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรปวงประชาโพธิ์ชัย จำกัด
4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยขนวน จำกัด
     
21. นางสาวกาญจนาภรณ์  จตุรโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1. สหกรณ์การเกษตรอำเภอจังหาร จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มลิเบอร์ตี้ จำกัด
     
22. นางสาวมัลลิกา  คงนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1. สหกรณ์การเกษตรอำเภอเชียงขวัญ จำกัด
    2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดนแดง จำกัด
     
23. นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด
2. สหกรณ์บริการเดินรถโพนทอง จำกัด
3. สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จำกัด
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายร้อยเอ็ดเหนือ จำกัด
     
24. นายกฤตเมต  พรหมหรรษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 1. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรหนองพอกประชาสามัคคี จำกัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราหนองพอก จำกัด
    4. สหกรณ์หมู่บ้านมั่นคงโพนทอง จำกัด
     
25. นายสุพจน์  เศษวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จำกัด
    2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จำกัด
    3. สหกรณ์สตรีโพนทอง จำกัด