จำนวนสหกรณ์และสมาชิก

 

สหกรณ์การเกษตร

 

    ลำดับ                            ชื่อสหกรณ์    ประเภทสหกรณ์หลัก    จำนวนสมาชิก    สมาชิกสมทบ
1 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเสลภูมิ สหกรณ์การเกษตร 55 -
2 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราหนองพอก สหกรณ์การเกษตร 192 -
3 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย สหกรณ์การเกษตร 8769 -
4 สหกรณ์การเกษตรคนรากหญ้าทุ่งกุลา สหกรณ์การเกษตร 27 -
5 สหกรณ์การเกษตรครบวงจรศุภนิมิตเกษตรวิสัย สหกรณ์การเกษตร 1409 -
6 สหกรณ์การเกษตรคำนาดี สหกรณ์การเกษตร 752 -
7 สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน สหกรณ์การเกษตร 1119 416
8 สหกรณ์การเกษตรจังหาร สหกรณ์การเกษตร 235 -
9 สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ สหกรณ์การเกษตร 107 -
10 สหกรณ์การเกษตรตำบลจำปาขัน สหกรณ์การเกษตร 51 -
11 สหกรณ์การเกษตรตำบลศรีสมเด็จ สหกรณ์การเกษตร 154 -
12 สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี สหกรณ์การเกษตร 2981 -
13 สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง สหกรณ์การเกษตร 926 -
14 สหกรณ์การเกษตรบ้านลิ้นฟ้าหมู่ 11 สหกรณ์การเกษตร 30 -
15 สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองกุง สหกรณ์การเกษตร 52 -
16 สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองมะแซว สหกรณ์การเกษตร 13 -
17 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสอง สหกรณ์การเกษตร 1003 -
18 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสาม สหกรณ์การเกษตร 461 -
19 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสี่ สหกรณ์การเกษตร 813 -
20 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหก สหกรณ์การเกษตร 524 -
21 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง สหกรณ์การเกษตร 903 -
22 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยห้า สหกรณ์การเกษตร 596 -
23 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง สหกรณ์การเกษตร 689 28
24 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม สหกรณ์การเกษตร 624 23
25 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ สหกรณ์การเกษตร 655 -
26 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง สหกรณ์การเกษตร 606 12
27 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า สหกรณ์การเกษตร 1073 -
28 สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ สหกรณ์การเกษตร 2013 -
29 สหกรณ์การเกษตรปวงประชาโพธิ์ชัย สหกรณ์การเกษตร 587 -
30 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลา สหกรณ์การเกษตร 2119 -
31 สหกรณ์การเกษตรพนมไพร สหกรณ์การเกษตร 2067 -
32 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร 133110 96
33 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกพนมไพร สหกรณ์การเกษตร 56 -
34 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตร 101 -
35 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดเจ็ด สหกรณ์การเกษตร 247 -
36 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง สหกรณ์การเกษตร 37 -
37 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหก สหกรณ์การเกษตร 550 -
38 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย สหกรณ์การเกษตร 1710 -
39 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสวรรค์ สหกรณ์การเกษตร 269 -
40 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย สหกรณ์การเกษตร 1252 28
41 สหกรณ์การเกษตรโพนทอง สหกรณ์การเกษตร 3200 -
42 สหกรณ์การเกษตรเมยวดี สหกรณ์การเกษตร 722 19
43 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร 6414 27
44 สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง สหกรณ์การเกษตร 960 -
45 สหกรณ์การเกษตรศรีสมเด็จ สหกรณ์การเกษตร 948 -
46 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตร 1233 -
47 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตร 2592 -
48 สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ สหกรณ์การเกษตร 3495 154
49 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก สหกรณ์การเกษตร 1303 233
50 สหกรณ์การเกษตรหนองพอกประชาสามัคคี สหกรณ์การเกษตร 1368 -
51 สหกรณ์การเกษตรหนองฮี สหกรณ์การเกษตร 336 -
52 สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ สหกรณ์การเกษตร 1208 -
53 สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถเจริญทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร 124 -
54 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร 195 -
55 สหกรณ์โคนมหนองแก้ว สหกรณ์การเกษตร 23 -
56 สหกรณ์ชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร 121 -
57 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านธาตุสามัคคี สหกรณ์การเกษตร 69 -
58 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนเจ้าปู่บ้านหัน สหกรณ์การเกษตร 83 -
59 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้ สหกรณ์การเกษตร 400 -
60 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขว้าง สหกรณ์การเกษตร 325 -
61 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยขนวน สหกรณ์การเกษตร 210 -
62 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ สหกรณ์การเกษตร 349 -
63 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินแดง สหกรณ์การเกษตร 197 -
64 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ สหกรณ์การเกษตร 287 -
65 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง สหกรณ์การเกษตร 89 -
66 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสะแบง สหกรณ์การเกษตร 165 -
67 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านธาตุ สหกรณ์การเกษตร 139 -
68 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งค้า สหกรณ์การเกษตร 167 -
69 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากบุ่ง สหกรณ์การเกษตร 150 -
70 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าน สหกรณ์การเกษตร 484 -
71 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผักกาดหญ้า สหกรณ์การเกษตร 226 -
72 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ สหกรณ์การเกษตร 353 -
73 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมะบ้า สหกรณ์การเกษตร 244 -
74 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา สหกรณ์การเกษตร 52 -
75 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง สหกรณ์การเกษตร 625 4
76 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยจานใต้ สหกรณ์การเกษตร 521 -
77 สหกรณ์เพื่อการเกษตรรักถิ่นเกิด สหกรณ์การเกษตร 417 -
78 สหกรณ์รักษ์แม่บ้านร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร 942 -
79 สหกรณ์สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรร้อยเอ็ดสอง สหกรณ์การเกษตร 239 -
80 สหกรณ์สตรีโพนทอง สหกรณ์การเกษตร 119 -
81 สหกรณ์สตรีเมืองร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร 248 -
82 สหกรณ์หนึ่งใจเกษตรกรร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร 205 -

 

สหกรณ์ประมง

    ลำดับ                                      ชื่อสหกรณ์         ประเภทสหกรณ์หลัก     จำนวนสมาชิก          สมาชิกสมทบ
      1 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด-กุ้งก้ามกรามตำบลหน่อม           สหกรณ์ประมง          66                   -

 

สหกรณ์บริการ

    ลำดับ                                       ชื่อสหกรณ์         ประเภทสหกรณ์หลัก       จำนวนสมาชิก           สมาชิกสมทบ
      1 สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา สหกรณ์บริการ 248 -
      2 สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด สหกรณ์บริการ 1743 -
      3 สหกรณ์บริการเดินรถโพนทอง สหกรณ์บริการ 82 -
      4 สหกรณ์พนมไพรเดินรถ สหกรณ์บริการ 34 -


สหกรณ์ออมทรัพย์

    ลำดับ                                       ชื่อสหกรณ์        ประเภทสหกรณ์หลัก       จำนวนสมาชิก          สมาชิกสมทบ
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ 2534 -
2 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มลิเบอร์ตี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 460 -
3 สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย สหกรณ์ออมทรัพย์ 188 -
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ 13392 131
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงคราม สหกรณ์ออมทรัพย์ 319 -
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สหกรณ์ออมทรัพย์ 1800 -
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ 2885 -
8 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ 93 -
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ 797 -
10 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ 3725 924
11 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ 1769 11

  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

   ลำดับ                                    ชื่อสหกรณ์       ประเภทสหกรณ์หลัก     จำนวนสมาชิก        สมาชิกสมทบ
1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2474 -
2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายร้อยเอ็ดเหนือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 237 -
3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลกู่กาสิงห์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1123 495
4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลบ่อพันขัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 426 -
5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไตรภูมิคณาจารย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 81 4
6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งกุลา 101 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 856 -
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ำอ้อมถนอมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2356 -
8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิคมเสลภูมิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 487 -
9 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนาแค สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 579 63
10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1722 -
11 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนมไพร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 151 -
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2003 -
13 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ชัย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 317 -
14 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทราย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 390 124
15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1900 2554
16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 821 -
17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1675 -
18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าหลวงเพิ่มพูนทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 209 -