จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก

 

กลุ่มเกษตรกรทำนา

farmar.2

                               ชื่อกลุ่มเกษตรกร   จำนวนสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 126
กลุ่มเกษตรกรทำนากกกุง 272
กลุ่มเกษตรกรทำนากกโพธิ์ 96
กลุ่มเกษตรกรทำนากุดน้ำใส 216
กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะแก้ว 209
กลุ่มเกษตรกรทำนาขามเปี้ย 136
กลุ่มเกษตรกรทำนาขี้เหล็ก 272
กลุ่มเกษตรกรทำนาค้อใหญ่ 191
กลุ่มเกษตรกรทำนาคำไฮ 266
กลุ่มเกษตรกรทำนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกร(คสก)เหล่าน้อย 78
กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกล่าม 513
กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสูง 123
กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างเผือก 334
กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงขวัญ 193
กลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง 287
กลุ่มเกษตรกรทำนาดงแดง 259
กลุ่มเกษตรกรทำนาดงสิงห์ 291
กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนกลอย 59
กลุ่มเกษตรกรทำนาดินดำ 77
กลุ่มเกษตรกรทำนาดู่น้อย 354
กลุ่มเกษตรกรทำนาเด่นราษฎร์ 190
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลโพธิ์สัย 111
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลมะบ้า 148
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลหนองไผ่ 215
กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าสะอาด 395
กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งเขาหลวง 171
กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งหลวง 142
กลุ่มเกษตรกรทำนาธงธานี 281
กลุ่มเกษตรกรทำนาธวัชบุรี 169
กลุ่มเกษตรกรทำนานางาม 507
กลุ่มเกษตรกรทำนานาโพธิ์ 317
กลุ่มเกษตรกรทำนานาเมือง 552
กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำอ้อม 145
กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า 146
กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสว่าง 281
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขือง 197
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแจ้ง 134
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านฝาง 198
กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงเกลือ 60
กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงงาม 391
กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงนคร 337
กลุ่มเกษตรกรทำนาบุ่งเลิศ 135
กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าสังข์ 159
กลุ่มเกษตรกรทำนาผักแว่น 462
กลุ่มเกษตรกรทำนาพรมสวรรค์ 287
กลุ่มเกษตรกรทำนาพรสวรรค์ 120
กลุ่มเกษตรกรทำนาพระเจ้า 204
กลุ่มเกษตรกรทำนาพลับพลา 226
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ชัย 189
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ทอง 255
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ศรี 63
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ใหญ่ 236
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนเมือง 523
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสูง 117
กลุ่มเกษตรกรทำนาไพศาล 242
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมยวดี 262
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองทุ่ง 390
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองน้อย 250
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองเปลือย 76
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองสรวง 256
กลุ่มเกษตรกรทำนายางคำ 322
กลุ่มเกษตรกรทำนารอบเมือง 100
กลุ่มเกษตรกรทำนาราชธานี 189
กลุ่มเกษตรกรทำนาลิ้นฟ้า 484
กลุ่มเกษตรกรทำนาวังหลวง 410
กลุ่มเกษตรกรทำนาแวง 203
กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีโคตร 338
กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสวัสดิ์หนองพอก 154
กลุ่มเกษตรกรทำนาสระแก้ว 199
กลุ่มเกษตรกรทำนาสะอาด 68
กลุ่มเกษตรกรทำนาสาวแห 357
กลุ่มเกษตรกรทำนาแสนสุข 89
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองขาม 393
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองทัพไทย 575
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองผือ 490
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองพอก 159
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองใหญ่ 228
กลุ่มเกษตรกรทำนาหมูม้น 340
กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยหินลาด 472
กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าหลวง 199
กลุ่มเกษตรกรทำนาโหรา 96
กลุ่มเกษตรกรทำนาอาจสามารถ 163
กลุ่มเกษตรกรทำนาอีง่อง 284

 

กลุ่มเกษตรกรทำสวน

garden

                               ชื่อกลุ่มเกษตรกร จำนวนสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรทำสวนเครือข่ายสถาบันเกษตรกร(คสก)ภูเงิน 50
กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลคำนาดี 70
กลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนชัยศรี 221
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านเปลือยน้อย-สุขสวัสด์ 54
กลุ่มเกษตรกรทำสวนเมืองทอง 113
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำพอุง 337
กลุ่มเกษตรกรทำสวนศรีสมเด็จ 78
กลุ่มเกษตรกรทำสวนสระบัว 35
กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองพอก 66

 

 

กลุ่มเกษตรกรทำไร่

garden.2

                         ชื่อกลุ่มเกษตรกร  จำนวนสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรทำไร่เครือข่ายสถาบันเกษตรกร(คสก)หนองพอก 65
กลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกสูง 33
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ชุมพร 281
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลบัวคำ 47
กลุ่มเกษตรกรทำไร่โพธิ์ทอง 45
กลุ่มเกษตรกรทำไร่โพธิ์ศรีสว่าง 145
กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองใหญ่ 92

 

 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

animal

                                     ชื่อกลุ่มเกษตรกร จำนวนสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลสระนกแก้ว 190
กลุ่มเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์น้ำใส 92
กลุ่มเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์หนองผือ 138
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์ 37
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กำแพง 116
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กุดน้ำใส 128
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กู่กาสิงห์ 151
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขี้เหล็ก 153
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แคนใต้ 115
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แคนใหญ่ 67
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกกม่วง 50
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชมสะอาด 46
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชุมพร 70
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เชียงใหม่ 120
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดงครั่งน้อย 79
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดอกล้ำ 172
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบ้านดู่ 69
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหน่อม 274
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งเขาหลวง 140
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอ้อม 94
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บัวคำ 96
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดอนวิเวก 58
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บึงงาม 49
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผาน้ำย้อย 30
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พรมสวรรค์ 55
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โพนทราย 30
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมยวดี 63
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองบัว 41
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รอบเมือง 102
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วังสามัคคี 53
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ศรีสว่าง 141
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สวนจิก 46
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สว่าง 65
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สะอาดสมบูรณ์ 50
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สีแก้ว 53
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองบัว 112
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองแวง 73
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เหล่า 50
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา 88
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดูกอึ่ง 179
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าม่วง 93
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งหลวง 420
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแซง 55
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำคำ 214
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนชัยศรี 102
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนสว่าง 370
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านฝาง 107
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โพธิ์ทอง 101
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ฟ้าประทาน 99
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ภูเขาทอง 70
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รอบเมือง 50
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองเทิง ตำบลหนองแวง 58
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองพอก 62
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองหิน 49
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมูม้น 118
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เหล่าหลวง 128

 

อื่นๆ

inchee

                                   ชื่อกลุ่มเกษตรกร  จำนวนสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองบัว             39