การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ปีงบประมาณ 2563

 

 

1. การจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์

2. การควบรวมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด

3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ปีงบประมาณ 2560

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
              ภาคผนวก  สหกรณ์การเกษตรหนองฮี จำกัด
                              สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถเจริญทรัพย์ จำกัด
                              กลุ่มเกษตรกรทำนาอาจสามารถ 
                              กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภูเขาทอง
                              กลุ่มเกษตรกรทำนานางาม
                              กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รอบเมือง
                              สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา จำกัด
                              สหกรณ์สวนยางพาราเสลภูมิ จำกัด
                              กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า 
                              กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์ 

 

 2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัด ปี 2560

             ภาคผนวก  รายงานการประชุมคณะทำงาน

 

 3. การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด

 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ครั้งที่ 2)

                              แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

 

 

 การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ปีงบประมาณ 2559

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (ครั้งที่1)

         แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
          ภาคผนวก  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา จำกัด
                          สหกรณ์สวนยางพาราเสลภูมิ จำกัด
                          กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า
                          กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์

 

 2. ประชุมคณะทำงานข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด

         แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
         ภาคผนวก   รายงานการประชุมคณะทำงาน

 

 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ครั้งที่ 2)

                          แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ปีงบประมาณ 2558

 

1. วิธีดำเนินการคดีอาญาในกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์

 

2.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ปีงบประมาณ 2557

 

1.การจดบันทึกรายงานการประชุม

 

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ปีงบประมาณ 2556

 
1. ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง

2.ประสบการแก้ไขข้อบกพร่อง
3.ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์
4.ตัวอย่างสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.รูปเล่มข้อบกพร่อง