โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน นิคมสหกรณ์สระแก้ว

โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน นิคมสหกรณ์สระแก้ว

โครงสราง อตรากำลง

โครงสร้าง/อัตรากำลัง

 ที่

นิคมสหกรณ์

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อื่น ๆ (จ้างเหมา)
1 นิคมสหกรณ์สระแก้ว 2 2 3
รวม 2 2 - 3