สารสนเทศนิคมสหกรณ์สระแก้ว

สารสนเทศนิคมสหกรณ์สระแก้ว

สารสนเทศนิคมสหกรณ์สระแก้ว

(1) สารสนเทศของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

(1.1) สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด

ประวัติ สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด ได้รับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 บริหารงาน
โดยคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและคณะกรรมการทำหน้าที่
เป็นคณะบริหารกำหนดนโยบาย โดยมีฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในการทำงานมีคณะกรรมการ ประธานกลุ่ม ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมประจำเดือน
ด้วยทุครั้ง

ที่อยู่ 269 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

การดำเนินธุรกิจ

 • ธุรกิจสินเชื่อ
 • ธุรกิจรับฝากเงิน
 • ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
 • ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

(2) ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

(2.1) กลุ่มพัฒนาอาชีพนิคมสหกรณ์สระแก้ว

ประวัติ “กลุ่มพัฒนาอาชีพนิคมสหกรณ์สระแก้ว” ด้วยการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ พ.ศ. 2560 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายสำรวย ขอบังกลาง เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มพัฒนาอาชีพนิคมสหกรณ์สระแก้ว

ที่อยู่ 191 หมู่ที่ 10 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

การดำเนินธุรกิจ

 • รวบรวมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของบรรดาสมาชิกเพื่อขายหรือเพื่อแปรรูปเพื่อขาย
 • จัดหาสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งสมาชิกต้องการมาจำหน่าย
 • จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
 • ให้สมาชิกหรือกลุ่มอื่นกู้ยืม

(3) การออกเอกสารสิทธิที่ดิน

การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.3) นิคมสหกรณ์สระแก้ว

 • พื้นที่โครงการทั้งหมด 85,578 ไร่
 • พื้นที่กันออก (ชุมชน ถนน ลำน้ำ ที่ใช้ของส่วนราชการ)

แบ่งเป็น เพื่อกิจการนิคม 1,611 ไร่ ป่า 1,503 ไร่ และพื้นที่สงวน 1,141 ไร่

 • พื้นที่จัดนิคม 74,140 ไร่
 • พื้นที่ออก กสน.3 แล้ว 71,646 ไร่
 • คงเหลือพื้นที่สามารถ ออก กสน.3 ได้ 2,500 ไร่

(4) การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์จังหวัด 

การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์สระแก้ว

 • พื้นที่โครงการทั้งหมด 85,578 ไร่
 • พื้นที่กันออก (ชุมชน ถนน ลำน้ำ ที่ใช้ของส่วนราชการ)

แบ่งเป็น เพื่อกิจการนิคม 1,611 ไร่ ป่า 1,503 ไร่ และพื้นที่สงวน 1,141 ไร่

 • พื้นที่จัดนิคม 74,140 ไร่
 • พื้นที่ออก กสน 5 แล้ว 58,679 ไร่
 • คงเหลือพื้นที่สามารถ ออก กสน 5 ได้ 15,461 ไร่