โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน(นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น)

โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน(นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น)

โครงสราง อตรากำลง

โครงสร้าง/อัตรากำลัง

 ที่

นิคมสหกรณ์

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อื่น ๆ (จ้างเหมา)
1 นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น 2 1 3
รวม 2 1 - 3