แผนงานและโครงการแต่ละปี นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

แผนงานและโครงการแต่ละปี นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

ACTION PLAN 2565

1.แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.1 งานอำนวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พื้นฐาน   

          - ครั้งที่ 1 file extension pdf      

          - ครั้งที่ 2 file extension pdf

1.2 ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์     file extension pdf

2.แผนงาน : ยุทธ์ศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

2.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     file extension pdf

3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

3.1 โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย    file extension pdf