สารสนเทศนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

สารสนเทศนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

สารสนเทศนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

(1) สารสนเทศของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์

1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์จังหวัด จำกัด

ที่อยู่ 2 ม.13 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

ประเภท สหกรณ์การเกษตร

2.สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

ที่อยู่  669 ม.1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

ประเภท สหกรณ์การเกษตร

3.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น (คทช.)

ที่อยู่  421/23 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

ประเภท สหกรณ์การเกษตร

4.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง

ที่อยู่ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

ประเภท สหกรณ์นิคม

5.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง

ที่อยู่ 2 ม.13 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

ประเภท สหกรณ์นิคม

6.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

ที่อยู่ 669 ม. 1ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

(2) ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

2.1กลุ่มเกษตรกรทำนาวังสมบูรณ์

ที่อยู่ 41/3 ม.10  ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์

ประเภทกลุ่มเกษตรกร ทำนา

2.2กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังน้ำเย็น

64/1 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น

ประเภทกลุ่มเกษตรกร ทำไร่

2.3กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังใน

185 หมู่ 8 ต.ตาหลังใน  อ.วังน้ำเย็น

ประเภทกลุ่มเกษตรกร ทำไร่

2.4กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งมหาเจริญ

299 ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ำเย็น

ประเภทกลุ่มเกษตรกร ทำไร่

2.5กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง

114 ม.1 ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์

ประเภทกลุ่มเกษตรกร ทำไร่

2.6กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์

24 ม.5 ต.วังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์

ประเภทกลุ่มเกษตรกร ทำสวน

(3) การออกเอกสารสิทธิที่ดิน

การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.3) นิคมสหกรณ์สระแก้ว

  • ภาพรวมงานจัดที่ดิน
  • พื้นที่โครงการทั้งหมด                                                                                       ๑๐๓,๗๐๗  ไร่
  • พื้นที่กันออก (ชุมชน,ถนน,ลำน้ำ ที่ใช้ของส่วนราชการ)                                      ๑๑,๗๐๑   ไร่
  • พื้นที่จัดนิคมฯ                                                                                                      ๙๒,๐๐๖   ไร่
  • พื้นที่ออก กสน.๓ แล้ว                                                                                          ๘๑,๓๑๕  ไร่
  • คงเหลือพื้นที่ที่สามารถออก กสน.๓  ได้                                                               ๑๐,๖๙๑  ไร่

(4) การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์จังหวัด 

การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์สระแก้ว

  • ภาพรวมงานจัดที่ดิน
  • พื้นที่โครงการทั้งหมด                                                                                       ๑๐๓,๗๐๗     ไร่
  • พื้นที่กันออก (ชุมชน,ถนน,ลำน้ำ ที่ใช้ของส่วนราชการ)                                       ๑๑,๗๐๑     ไร่
  • พื้นที่จัดนิคมฯ                                                                                                       ๙๒,๐๐๖     ไร่
  • พื้นที่ออก กสน.๕ แล้ว                                                                                           ๖๙,๕๗๘   ไร่
  • คงเหลือพื้นที่ที่สามารถออก กสน.๕  ได้                                                                ๒๒,๔๒๘   ไร่