ร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

ร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

คำแนะนำการกำหนดระเบียบเงินฝาก

เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกาศ นทส. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ได้รับยกเว้นภาษี)

ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินปลอดดอกเบี้ย

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ic new

         (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ถือใช้)

เห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
         (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
         (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (สหกรณ์ในภาคเกษตร) update 

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (สหกรณ์นอกภาคเกษตร) update

ประกาศ เรื่อง กำหนดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักเงิน

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย

 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก

 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก

 ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

 ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมและการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

 ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

 ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ

 ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสตรี (หรือเยาวชนสหกรณ์)

ระเบียบสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar Farm

คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน

การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม

การใช้ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์

หมวดว่าด้วยสหกรณ์แท็กซี่

ระเบียบ ว่าด้วยการขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์

แบบคำขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์

ทะเบียนการออกบัตรอนุญาตขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์

ทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์