แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี

แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี

ACTION PLAN 2564

1.แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

2.แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบลงทุน : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

งานอำนวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พื้นฐาน

 กลุ่มงาน แผน
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป pdf
2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ pdf
3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ pdf
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  pdf
5. กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์  pdf
6. นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น  pdf
7. นิคมสหกรณ์สระแก้ว  pdf
9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  pdf
9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  pdf

 

2.1 ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

- นิคมสหกรณ์สระแก้ว

- นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น 

โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง (กบส.)

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (กพส.)

 

3.แผนงาน : ยุทธ์ศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.1 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

3.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

- นิคมสหกรณ์สระแก้ว

- นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 

4. แผนงาน : บูรณาการ

4.1 กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

4.3 กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4.4 กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ

4.5 กิจกรรมที่ 3 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รองรับนโยบายกระทรวงระบบตลาดนำการผลิต

 

5. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
5.1 โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย

- นิคมสหกรณ์สระแก้ว

- นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น