แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี

แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี

ACTION PLAN 2566

1.แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 2.แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

- งานประชาสัมพันธ์

- งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)

 กลุ่มงาน แผน
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป pdf
2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ pdf
3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ pdf
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  pdf
5. กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์  pdf
6. นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น  pdf
7. นิคมสหกรณ์สระแก้ว  pdf
9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  pdf
9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  pdf

2.1 กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

นิคมสหกรณ์สระแก้ว

- นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

2.2 โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร (เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด)

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

2.3 กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

3.แผนงาน : ยุทธ์ศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

3.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียน และส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง

- กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- กิจกรรม คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

- กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.1 โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรสมาชิก/กลุ่มเกษตรกร

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

4.2 โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

กิจกรรมหลัก  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

5.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

5.1 โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

- แผนปฏิบัติการ

5.2 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรกร

 กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร

- แผนปฏิบัติการ

6.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

6.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan)