วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์

มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ (Mission)
ประกอบด้วยภาระกิจสำคัญ 5 ประการ
ภาระกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาระกิจที่ 2 การบริการและการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ภาระกิจที่ 3 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาระกิจที่ 4 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
ภาระกิจที่ 5 การนิเทศงานและการติดตามประเมินผล

เป้าหมายของหน่วยงาน
• เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
• เพื่อพิทักษ์ รักษาสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
• เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
• เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการได้
• เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง