อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นส่วนราชการส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการดังต่อไปนี้

             1. งานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
             2. งานราชการนายทะเบียนสหกรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
             3. งานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ งานในหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ
               3.1 เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้การฝึกอบรมในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้
               3.2 ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ และสนับสนุนสหกรณ์ขยายการเปิดรับสมาชิก
               3.3 ส่งเสริม แนะนำ กำกับดูแล และช่วยเหลือให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ธุรกิจและการจัดการแบบสหกรณ์
               3.4 ส่งเสริมสหกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถประสานประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจกับสถาบัน หรือเอกชนอื่น ๆ 
               3.5 ปฏิบัติงานทางวิชาการ และปฏิบัติการให้การดำเนินงานของสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบาย
               3.6 งานอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
        การแบ่งส่วนงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
        มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
              1. จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ 
              2. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
              3. งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
              4. ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
              5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
        มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
             1. ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ สหกรณ์ให้แก่บุคลากรของ สหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป 
             2. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการ จัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ 
             3. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนา สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ 
             4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร 
             5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ 
             6. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่หน่วย- ส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ 
             7. ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
             8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
        มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
             1. ศึกษา วิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
             2. ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
             3. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
             4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วย-ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
             5. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
       มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
            1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
            2. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
            3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด ลู่ทาง การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
            4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
            5. ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิต และประสานงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
            6. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการใน หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
            7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์
       มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
             1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ 
             2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
             3. ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
             4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
             5. พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             6. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
             7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
             8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
             9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
       มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
            1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ
            2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ
         
  3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
            4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ
            5. ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม 
            6. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และระบบการตรวจการสหกรณ์ 
            7. งานประสานราชการกับอำเภอ โดย 
                 7.1 มีหน้าที่ปฏิบัติราชการร่วมกับนายอำเภอที่รับผิดชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน การประชุมอื่น ๆ การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
                 7.2 ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานสหกรณ์หรือภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
                 7.3 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณาการทำงานในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

            8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย