วิศัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิศัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (Vision)
          "มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย"

วิศัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์
          "มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง"

 พันธกิจ  (Mission)
          ประกอบด้วยภาระกิจสำคัญ  5  ประการ
           ภาระกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
           ภาระกิจที่ 2 การบริการและการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           ภาระกิจที่ 3  การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
           ภาระกิจที่ 4  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม
           ภาระกิจที่  5  การนิเทศงานและการติดตามประเมินผล
                  

เป้าหมายของหน่วยงาน
• เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์
• เพื่อพิทักษ์ รักษาสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
• เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
• เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการได้
• เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง