โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากำลังของหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากำลังของหน่วยงาน

โครงสราง อตรากำลง

โครงสร้าง/อัตรากำลัง

ทั้งหมด 66 คน

1. ข้าราชการ 30 คน

2. พนักงานราชการ  15 คน

3. ลูกจ้างประจำ 7 คน

4. จ้างเหมาบริการ 14 คน

โดยปฏิบัติงานประจำกลุ่มงาน/ฝ่าย/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 1 คน

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้าราชการ 2 คน, พนักงานราชการ 3 คน, ลูกจ้างประจำ 4 คน, จ้างเหมาบริการ 5 คน

รวม 14 คน

2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ข้าราชการ 4 คน, พนักงานราชการ 2 คน

รวม 6 คน

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ข้าราชการ 3 คน, พนักงานราชการ 4

รวม 7 คน 

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

ข้าราชการ 3 คน, พนักงานราชการ 4 คน

รวม 7 คน

5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ข้าราชการ 3 คน, พนักงานราชการ 2 คน

รวม 5 คน

6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่ม ได้แก่

   6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

   ข้าราชการ 4 คน, จ้างเหมาบริการ 1 คน

   รวม 5 คน

   6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

   ข้าราชการ 6 คน, จ้างเหมาบริการ 2 คน

   รวม 8 คน

7. นิคมสหกรณ์สระแก้ว

ข้าราชการ 2 คน, ลูกจ้างประจำ 2 คน, จ้างเหมาบริการ 3 คน

รวม 7 คน

8. นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

ข้าราชการ 2 คน, ลูกจ้างประจำ 1 คน, จ้างเหมาบริการ 3 คน

รวม 6 คน