โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากำลังของหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากำลังของหน่วยงาน

โครงสราง อตรากำลง

โครงสร้าง/อัตรากำลัง

 ที่

กลุ่มงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อื่น ๆ (จ้างเหมา)
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 1
 1  ฝ่ายบริหารทั่วไป  2  4  3  5
 2  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  4  2
 3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  3  4
 4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  3  4
 5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์  3  2
 6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  4  1
 7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  6  2
8 นิคมสหกรณ์สระแก้ว 2 2 3
9 นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น 3 1 3
รวม  31 7  15  14