ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                             

                                นางสุนีย์  วารุกะกุล

                    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                  คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

                               โทร 08 7580 2599

                      e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                          

                                                 

                                    

                             นางสมถวิล  มุกดาหาญ                                                  

                   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส                                  

         คุณวุฒิ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์(สหกรณ์)                                                         

                             โทร 08 7143 2268                                                   

                 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

              

                          

                           นายตฤณ  วงค์สุรินทร์

                     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

                           โทร 09 2280 7782

                       

                        36

                       นางสาวลัดดาวรรณ  ทัพรัตน์

                     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                         คุณวุฒิ                                         

                           โทร.

                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.