ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 

นายตฤณ  วงค์สุรินทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวยภาพร ชรตน  

นางสาวยุภาพร ชูรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 

นางสมถวิล  มุกดาหาญ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

คุณวุฒิ: ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์(สหกรณ์)

                  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

              

                                             

36

นางสาวลัดดาวรรณ  ทัพรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ:                                         

E-mail cpd_This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.