ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                             

                     นายตฤณ  วงค์สุรินทร์

                    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                    คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต         

                    e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

                                                 

                                    

                   นางสมถวิล  มุกดาหาญ                                                  

                   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส                                  

                  คุณวุฒิ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์(สหกรณ์)                                                                                                      

                  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

              

                                             

                        36

                       นางสาวลัดดาวรรณ  ทัพรัตน์

                      นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                      คุณวุฒิ                                         

                      E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.