ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                             

                                นางสุนีย์  วารุกะกุล

                    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                  คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

                               โทร 08 7580 2599

                      e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                          

                                                 

                                    

                             นางสมถวิล  มุกดาหาญ                                                  

                   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส                                  

         คุณวุฒิ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์(สหกรณ์)                                                         

                             โทร 08 7143 2268                                                   

                 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

                          

                           นายตฤณ  วงศ์สุรินทร์

                     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                         คุณวุฒิ                                         

                           โทร 09 2280 7782

                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

                         

                          นางสาวพัชนุช  พรมบุตร

                     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                         คุณวุฒิ                                         

                           โทร 084-793-6873

                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                               

                            นายวิชัย  กะบินโรจน์

                          พนักงานขับรถยนต์ ส.2

                                  คุณวุฒิ ม.3

                           โทร 08 8220 2440

                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

                         

                              นายอุไร ศรีทอง                                                     

                         พนักงานขับรถยนต์ ส.2                                          

                          คุณวุฒิ                                                                       

                          โทร 08 6151 7474                                                 

              E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;