ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                             

                                  นายสุรสิทธิ์  วงศ์กาวี

                      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                          คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

                                  โทร 08 6331 0190

                       E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                

                                 นายกิติพันธ์  มณีโชติ                                                  

                          นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                      

                           คุณวุฒิ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์                                             

                                โทร 08 6451 3186                                                            

                      E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                       

                               

                             นางสาวมาลี  หนุนนาค                                                   

                         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                         

                              คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต                                                     

                               โทร 09 6884 7310                                                          

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                             

                                   

                          นายวีระยุทธ  ประการะโพธิ์                                             

                        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                      

                          คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต                                           

                              โทร  06 5512 9169                                                    

                    E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                          

                         นางสาวจิรภัทร  เรืองจำรัส                                             

                       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                      

            คุณวุฒิ วท.บ. สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร                                          

                              โทร  06-4156-3682                                                   

                    E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                         

                       นางสาวรัตน์ติยา  เพชรวิสิทธิ์

                       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

           คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

                      โทร 08 4758 8008

                 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.