ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 

 

                             

                                  นายสุรสิทธิ์  วงศ์กาวี

                    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                          คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

                       E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

                        

                         Scan-210716-0005 (3).jpg                       

                                  นายศิรวิทย์  สอนไว

                     ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                  

                     คุณวุฒิ  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)                                                                             

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

                         S__60530754.jpg

                                  นายเสถียร ทะส่วย

                         ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                   

                          คุณวุฒิ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต                                                                                     

                    E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                                       

                         MyFirstScan 007 (2).jpg

                          นางแววตา  ปราณีตพลกรัง

                     ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                    คุณวัฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                     Emal. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                         S 91086902

                            นายอิทธิพัทธ์ ตุลาชม

                   ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                   คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร