ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 

 

                             

                                  นายสุรสิทธิ์  วงศ์กาวี

                    ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                          คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การตลาด)

                                  โทร 08 6331 0190

                       E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       

                           รญญรภส

                             นางริญญ์รภัส  ปั้นทอง

                       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                       คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)                                                

                               โทร. 08 9790 4133                                                        

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                                                                        

                           32.jpg   

                                นายกฤษฎา  คำจันทร์

                     ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                       คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)                                                   

                               โทร. 08 7175 5016                                                        

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                                                                                                     

                        88

                         นางสาวขนิษฐา  น้อยเทศ

                      ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                      คุณวุฒิ เศรษฐศาสตรบัณฑิต                                          

                         โทร.                                                    

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

                         Scan-210716-0005 (3).jpg                       

                                  นายศิรวิทย์  สอนไว

                     ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                  

                     คุณวุฒิ  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)                                        

                              โทร   098-5856964                                            

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

                         S__60530754.jpg

                                  นายเสถียร ทะส่วย

                         ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                   

                          คุณวุฒิ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต                                        

                              โทร. 093-3933538                                               

                    E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.