ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

  กรอบทำเนยบวาง

ชื่อ :                      

ตำแหน่ง:                           

คุณวุฒิ:                           

โทร:                      

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                  

   

นายไตรทศ ขุนสนิท

ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ ส.2

คุณวุฒิ  :ม.3   

                                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   

 63

นางธัญญลักษณ์  บุญชู

ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ ส.4

คุณวุฒิ: ปวส.(การบัญชี)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                

                                         นางสาวรัตติกาญจน์  พันจันทึก                                           

                                   ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                       

                                 คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                   

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

                                    นางสาวนีรนุช  พูลเมือง                                      

                                            ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ                                              

                                         คุณวุฒิ :ปวส.(การบัญชี)                                           

                 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

 

นางสาวณัฐวลัญช์  ห่อทรัพย์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิ: ปวส.(บัญชี)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                                           

  นายดำรง  เข็มเพชร์

      ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

คุณวุฒิ :

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                               นายธนพนธ์ สาพา                                                 

                       ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์                           

         คุณวุฒิ :  ม.3                   

                                              E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                  

 

                                                  นายอมร  วงษ์สอาด                                                  

                                               ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์                                                

                                    คุณวุฒิ : ม.6                                          

                              E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                               

 

                                                                                                                                  19387

                                                                                                                                   นายศรชัย สีแดง

                                          ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์                                                

                                      คุณวุฒิ : ม.6                                          

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

 นางดวงเนตร  เนินบก

ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด

คุณวุฒิ ม.3

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.