ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์

ตำแหน่ง:นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คุณวุฒิ:บริหารธุรกิจบัณฑิต

โทร 081-2843030

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                  

   

นายไตรทศ ขุนสนิท

ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ ส.2

คุณวุฒิ  :ม.3   

โทร 086-8176877

                                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   

 63

นางธัญญลักษณ์  บุญชู

ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ ส.3

คุณวุฒิ: ปวส.(การบัญชี)

โทร 085-6506412

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                 66

นายธงชัย  มณีโชติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                         นางสาวรัตติกาญจน์  พันจันทึก                                           

                                   ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                       

                                 คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                   

                                                  โทร 080-6127924                                                     

                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

                                    นางสาวนีรนุช  พูลเมือง                                      

                                            ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ                                              

                                         คุณวุฒิ :ปวส.(การบัญชี)                                           

                                          โทร 091-2830789                                               

                 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

 

นางสาวณัฐวลัญช์  ห่อทรัพย์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิ: ปวส.(บัญชี)

โทร  

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                                           

  นายดำรง  เข็มเพชร์

      ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

คุณวุฒิ :

โทร 081-6147659

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                               นายธนพนธ์ สาพา                                                 

                       ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์                           

         คุณวุฒิ :  ม.3                                     

                                โทร 085-4330697                                    

                                              E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                  

 

                                                  นายอมร  วงษ์สอาด                                                  

                                               ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์                                                

                                    คุณวุฒิ : ม.6                                                              

                                   โทร 081-9423215                                                   

                              E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                               

 

นายศรชัย  สีแดง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

คุณวุฒิ : ม.6

โทร 084-7189658

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 นางดวงเนตร  เนินบก

ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด

คุณวุฒิ ม.3

โทร 087-5334678

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.