ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Luksame1

นางสาวลักษมี แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ

คุณวุฒิ: ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                  

   

นายไตรทศ ขุนสนิท

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ ส.2

คุณวุฒิ: ม.3

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

 63

นางธัญญลักษณ์  บุญชู

ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ ส.4

คุณวุฒิ: ปวส.(การบัญชี)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                

นางสาวรัตติกาญจน์  พันจันทึก

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจบัณฑิต

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นรนช พลเมอง

นางสาวนีรนุช  พูลเมือง

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ

คุณวุฒิ: ปวส.(การบัญชี)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

 

นางสาวณัฐวลัญช์  ห่อทรัพย์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิ: ปวส.(บัญชี)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                                           

  นายดำรง  เข็มเพชร์

      ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

คุณวุฒิ :

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นายธนพนธ์ สาพา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

คุณวุฒิ :  ม.3

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายอมร  วงษ์สอาด

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

คุณวุฒิ : ม.6

 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                  

19387

นายศรชัย สีแดง

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

คุณวุฒิ: ม.6

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

นางดวงเนตร  เนินบก

ตำแหน่ง: พนักงานทำความสะอาด

คุณวุฒิ ม.3

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.