ทำเนียบบุคลากร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

      กรอบทำเนยบวาง

ชื่อ : 

ตำแหน่ง: 

คุณวุฒิ: 

โทร: 

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                              

1708642

นายณัฐพงษ์ ศรีรักษา

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ: เศรษฐศาสตรบัณฑิต

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

74258

นางสาวอรญา  กันทะบุบผา

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจบัณฑิต

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางวชราภรณ ทองอราม

นางวัชราภรณ์ ทองอร่าม

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ: การจัดการทั่วไป(แขนงวิชาการบัญชี)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                   

นางสาววิภาภรณ์ ฉิมมาแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

คุณวุฒิ: บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาววรรณา  แก้วอุดทา

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิ: ปวส.

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.