ทำเนียบบุคลากร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                               

                                 นายอาทร   ชัยยันต์

                      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

                    คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

                                โทร 085-1221124

                            E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                   

                               

                          นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์                                             

                         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                         

                         คุณวุฒิ เศรษฐศาสตรบัณฑิต                                         

                                  โทร.094-9824287                                                                             

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                           

                          1708642

                          นายณัฐพงษ์ ศรีรักษา                                             

                         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                         

                         คุณวุฒิ                                          

                                  โทร 061-2058098                                                                             

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                          

 

                           015.jpg

                         นางสาววิลาสิณี  ใจมนต์                                             

                         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                         

                         คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                                      

                                  โทร 098-238-5549                                                                            

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                   

                                

                            นางสาววิภาภรณ์ ฉิมมาแก้ว                                         

                                 นักวิชาการสหกรณ์                                                  

               คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)                             

                                 โทร 092-9179459                                                        

                       E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                 

                               

                              นางสาววรรณา  แก้วอุดทา

                             เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                                        คุณวุฒิ ปวส.

                                  โทร 095-5287788

                        E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.