ทำเนียบบุคลากร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                               

                                 นายอาทร   ชัยยันต์

                      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

                    คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

                            E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                   

                            543343   

                          นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์                                             

                         นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                         

                         คุณวุฒิ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                                 (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)                                                                                                               

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                           

                          1708642

                          นายณัฐพงษ์ ศรีรักษา                                             

                         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                         

                         คุณวุฒิ                                                                                                                   

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                          

 

                           74258

                         นางสาวอรญา  กันทะบุบผา                                         

                         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                         

                         คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                                                                    

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                   

                                

                            นางสาววิภาภรณ์ ฉิมมาแก้ว                                         

                                 นักวิชาการสหกรณ์                                                  

               คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)                                                                                 

                       E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                 

                               

                              นางสาววรรณา  แก้วอุดทา

                             เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                                        คุณวุฒิ ปวส.

                        E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.