ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์

                             

                                 นายสมรัก จันทร์ตะลิ

                     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

              คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์)

                                  โทร 08 1451 4058

                         E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                              

                         นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ                                

                         นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                

                          คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต                                   

                               โทร 08 1841 9166                                             

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       

                           

                             นางสาวมาลี  หนุนนาค                                                   

                         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                         

                              คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต                                                     

                               โทร 09 6884 7310                

                   E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           

                       

                           

                              นางสาวดาราณี อุทรัง

                                นักวิชาการสหกรณ์

                      คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การจัดการ)

                              โทร 08 9099 8815

                  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                            

                      นางสาวฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์

                               นักวิชาการสหกรณ์

                         คุณวุฒิ

                               โทร 090-1213237

                      e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

                          

                                      

                            นางสาวเกศกนก เชื้อวงษ์

                         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

                       คุณวุฒิ อนุปริญญา การบัญชี

                             โทร 085-446-7895

                   E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

                          

                             นางอรณิชชา สมมิตต์

                          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                           คุณวุฒิ 

                               โทร 089-5435422

                     e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;