ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

00

                            

182288611 480779930038607 7943023577161451699 n

นางมนต์ธกานต์  วงค์สุรินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                               

นางสาวดาราณี อุทรัง

นักวิชาการสหกรณ์

คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การจัดการ)

                

นางสาวฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์

นักวิชาการสหกรณ์

คุณวุฒิ                 

                          

นางสาวเกศกนก เชื้อวงษ์

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต

            

นางสาวอรณิชชา ปองเพียร

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิ ปวส.การจัดการทั่วไป