ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

                            กรอบทำเนยบวาง  

                         ชื่อ :                      

                         ตำแหน่ง:                           

                         คุณวุฒิ:                           

                        โทร:                      

                        E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                        

                         นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ                                

                         นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                

                          คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                                   

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       

                         182288611 480779930038607 7943023577161451699 n

                      นางมนต์ธกานต์  วงค์สุรินทร์

                      ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                      คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                                                                   

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                     

                       

                           

                       นางสาวดาราณี อุทรัง

                       นักวิชาการสหกรณ์

                      คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การจัดการ)

                  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                            

                      นางสาวฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์

                      นักวิชาการสหกรณ์

                      คุณวุฒิ

                      e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

                          

                                      

                         นางสาวเกศกนก เชื้อวงษ์

                         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

                        คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต

                   E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

                          

                         นางอรณิชชา สมมิตต์

                         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                         คุณวุฒิ 

                     e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;