ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

                             

                                 นายสมรัก จันทร์ตะลิ

                     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

              คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์)

                         E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                              

                         นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ                                

                         นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                

                          คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                                   

                     E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       

                 

                       montakan.jpg

                          นางมนต์ธกานต์  วงค์สุรินทร์

                      ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                      คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                                                                   

                    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

                     

                       

                           

                              นางสาวดาราณี อุทรัง

                                นักวิชาการสหกรณ์

                      คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การจัดการ)

                  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                            

                      นางสาวฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์

                               นักวิชาการสหกรณ์

                         คุณวุฒิ

                      e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

                          

                                      

                            นางสาวเกศกนก เชื้อวงษ์

                         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

                       คุณวุฒิ อนุปริญญา การบัญชี

                   E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

                          

                             นางอรณิชชา สมมิตต์

                          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                           คุณวุฒิ 

                     e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;