ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                                

                                    S__47661059 (2).jpg

                                  นายพงษ์พิพัฒน์  นาโพนงาม

                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                                 คุณวุฒิ. 

                                โทร.081-9622571

                        

                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                นางสาวนิโลบล อุทัยรัตน์เจริญ

                                นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                                     คุณวุฒิ 

                                       โทร 094-0050806

                           e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      

                                       456

                                   นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุพรรณ

                                   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                 

                                  คุณวุฒิ:              

                                       โทร 063-9380183

                              E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 

                                     

                                     นางปิยพร แช่สระน้อย                            

                                       นักวิชาการสหกรณ์                                 

                              คุณวุฒิ:บริหารธุรกิจ(การจัดการ)              

                                       โทร.081-4180351

                              E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

                                    

 

                                     นางศิริอร  รักษาเมือง

                                      นักวิชาการสหกรณ์

                           คุณวุฒิ:บริหารการศึกษามหาบัณฑิต

                                        โทร.061-4100201

                              E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

                                                              

                                       

                                  นางสาวหทัยทร   หินโทน                          

                                 นักวิชาการมาตรฐานสินค้า                       

             คุณวุฒิ:ปริญญาตรี(เทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ)

                                    โทร.092-2692091

                          E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

 

                                        

                                   นางสาวสุขธานี ตินะน้อย 

                                 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                                    คุณวุฒิ:ปวส.(การบัญชี)

                                      โทร.081-7947346

                            E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.