ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                                

                                    S__47661059 (2).jpg

                                  นายพงษ์พิพัฒน์  นาโพนงาม

                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                                 คุณวุฒิ. 

                        

                                 S__60071941.jpg

                                นางสาวอคิราภ์  กองจันดา

                     ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                     คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

                    Emal. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      

                                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                 นายปุณณวิท  เลไธสง

                        ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ

                        คุณวุฒิ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

                         Emal. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 

                                     

                                     นางปิยพร แช่สระน้อย                            

                                       นักวิชาการสหกรณ์                                 

                              คุณวุฒิ: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)           

                              E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

                                    

 

                                     นางศิริอร  รักษาเมือง

                                      นักวิชาการสหกรณ์

                           คุณวุฒิ:บริหารการศึกษามหาบัณฑิต

                              E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

                                                              

                                       

                                  นางสาวหทัยทร   หินโทน                          

                                 นักวิชาการมาตรฐานสินค้า                       

             คุณวุฒิ:ปริญญาตรี(เทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ)

                          E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

 

                                        

                                   นางสาวสุขธานี ตินะน้อย 

                                 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                                    คุณวุฒิ:ปวส.(การบัญชี)

                            E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.