ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                                

S__47661059 (2).jpg

นายพงษ์พิพัฒน์  นาโพนงาม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

คุณวุฒิ

                        

S__60071941.jpg

นางสาวอคิราภ์  กองจันดา

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายปุณณวิท  เลไธสง

ตำแหน่ง:  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ

คุณวุฒิ: ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 

นางปิยพร แช่สระน้อย

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

คุณวุฒิ: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)           

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางศิริอร  รักษาเมือง

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

คุณวุฒิ:บริหารการศึกษามหาบัณฑิต

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                              

นางสาวหทัยทร   หินโทน

ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

             คุณวุฒิ: ปริญญาตรี(เทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ)

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นางสาวสุขธานี ตินะน้อย 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิ: ปวส.(การบัญชี)

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.