ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

 

                                                             

                             นายรัชพล   วิทยประพัฒน์

            นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

                       ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

 

                          

                                  นายมงคล ธัญญการ

                         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

                             โทร

                            e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                             

                                   นายอุดม บุญสรวง

                    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

                   คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

                                   โทร 089-4388963

                          e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                            

                                 นายประมวล อาศัยนา

                               พนักงานเก็บเอกสาร บ.๒

                              คุณวุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๖

                                  โทร 037-252969

                          e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.