ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

 

                                

                             นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์

                       ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

                        คุณวุฒิ:บริหารธุรกิจบัณฑิต

                           โทร 037-425037

                  E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         

 

 

 

                                  นายมงคล ธัญญการ

                         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

                             โทร.

                            e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                            

                                   นายอุดม บุญสรวง

                    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

                   คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์      

                          e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         

 

 

 

                              นายธนวัฒน์  คะสุวรรณ์

                         ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

                         คุณวุฒิ : ปวส.

                         โทร.089-2467003

                                

 

 

 

                       นางสาวออนอนงค์    หลวงสนาม

                       ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด

                      คุณวุฒิ : ม.3

 

 

 

 

                        นายณฐพงศ์   ขานจ่า

                     ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

                     คุณวุฒิ : ป.4