ทำเนียบบุคลากร กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                             

                                 นายณรงค์ชัย   เทียนทอง

                           ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

                        คุณวุฒิ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

                                     โทร 093-395-1471

                                            094-8158676

                         E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                  

                              นางสาวไฉไล  พงศ์อุดมกุล                                          

                            นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                      

                               คุณวุฒิ บัญชีมหาบัญฑิต                                             

                                  โทร 088-711-3833                                                    

                       E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                             

                              

                                นายก้องเกียรติ  เมืองน้อย                                                         

                                      นิติกรปฏิบัติการ                                                                       

                                 คุณวุฒิ  นิติศาสตรบัณฑิต

                                              บริหารธุรกิจบัณฑิต                           

                                    โทร 082-0840253                                                        

                         E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                   

                                     

                                 นายพรชัย   แก้วประพันธ์

                                             นิติกร

                                 คุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต

                                    โทร 085-351-9336

                             E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                               

                                   นางโฉมนภา  เรืองทอง

                                      นักวิชาการสหกรณ์

                                     คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต

                                     โทร -

                         E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.