วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2561

วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2561

                                      ประจำปี 2561

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
      สหกรณ์
1.สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 1 รอ. จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด
7.สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรชุมชนวิถีธรรมชาติวังสมบูรณ์ จำกัด
9.สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว จำกัด
10.สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด
11.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จำกัด
12.สหกรณ์การเกษตรบ้านคลองทราย สหพืชผล จำกัด
13.สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด
14.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ - โคขุนวังสมบูรณ์ จำกัด
15.สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด
16.สหกรณ์ประดิษฐกรรมไม้จังหวัดสระแก้ว จำกัด
17.สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด
18.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด
19.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จำกัด
20.สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์ - โนนสาวเอ้ 123 จำกัด
21.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ตำบลสระขวัญ จำกัด
22.สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ จำกัด
23.สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสระแก้ว จำกัด


    กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังน้ำเย็น
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าแยก
3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังใน
4.กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์
5.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังสมบูรณ์
6.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง
7.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก้ง
8.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งมหาเจริญ
9.กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาฉกรรจ์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
     สหกรณ์
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 3 รอ. จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จำกัด
6.สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด
7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสวนกาญจนาภิเษกอรัญประเทศ จำกัด
8.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 13 จำกัด
9.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช) จำกัด
10.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช) จำกัด
11.สหกรณ์การเกษตรคลองหาด จำกัด
12.สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนา จำกัด
13.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯคลองน้ำใส จำกัด
14.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด
15.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร  จำกัด
16.สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จำกัด
17.สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด
18.สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด
19.สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด
20.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด
21.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด
22.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว จำกัด

   กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ำใส
4.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์
5.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก
6.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฟากห้วย
7.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไทยอุดม
8.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ
1.สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จำกัด

นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
1.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น (คทช) จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
3.สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
4.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด
5.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด

นิคมสหกรณ์สระแก้ว
1.สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด