วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2559

วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2559

 

ประจำปี 2559

    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
           สหกรณ์
1.สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 1 รอ. จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด
8.สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด
9.สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว จำกัด
10.สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด
11.สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ จำกัด
12.สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์ - โนนสาวเอ้ 123 จำกัด
13.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จำกัด
14.สหกรณ์สตรีและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว จำกัด
15.สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสระแก้ว จำกัด
16.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ - โคขุนวังสมบูรณ์ จำกัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยเขาฉกรรจ์ จำกัด
18.สหกรณ์การเกษตรบ้านคลองทรายสหพืชผล จำกัด
19.สหกรณ์เคหสถานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จำกัด
20.สหกรณ์ประดิษฐกรรมไม้จังหวัดสระแก้ว
21.สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น จำกัด
22.สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด
23.สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาสระแก้ว จำกัด

       กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าแยก
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก้ง
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาฉกรรจ์
4.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังใน
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังน้ำเย็น
6.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งมหาเจริญ
7.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง
8.กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์
9.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังสมบูรณ์

    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
            สหกรณ์
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด
5.สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯคลองน้ำใส จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จำกัด
9.สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย จำกัด
10.สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จำกัด
11.สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนา จำกัด
12.สหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด จำกัด


        กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ำใส
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่าข้าม
4.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก
5.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฟากห้วย
6.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไทยอุดม

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ
     สหกรณ์
1.สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์ จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จำกัด   นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
1.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
2.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด
3.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด
4.สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

  นิคมสหกรณ์สระแก้ว
1.สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด