วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2560

วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2560

ประจำปี 2560

    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
          สหกรณ์
1.สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด

3.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 1 รอ. จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด
9.สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด
10.สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว จำกัด
11.สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด
12.สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด
13.สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ 123 จำกัด
14.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จำกัด
15.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ตำบลสระขวัญ จำกัด
16.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนวังสมบูรณ์ จำกัด
17.สหกรณ์ประดิษฐ์กรรมไม้จังหวัดสระแก้ว จำกัด
18.สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น จำกัด
19.สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด
20.สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาสระแก้ว จำกัด
21.สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ จำกัด

             กลุ่มเกษตรกร

1.กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าแยก
2.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก้ง
3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังใน
4.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังน้ำเย็น
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งมหาเจริญ
6.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง
7.กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์
8.กลุ่มเกษตรกรทำนาวังสมบูรณ์ 

     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
             สหกรณ์

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 3 รอ. จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด
7.สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด
9.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯคลองน้ำใส จำกัด
10.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จำกัด
11.สหกรณ์การเกษตรคลองหาด จำกัด
12.สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จำกัด
13.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว จำกัด
14.สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนา จำกัด
15.สหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองอรัญประเทศ จำกัด

         กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่
4.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก
5.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฟากห้วย

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ
          สหกรณ์

1.สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จำกัด

  นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

1.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
2.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด
3.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด
4.สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

   นิคมสหกรณ์สระแก้ว

1.สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด