วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2563

วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2563

ประจำปี 2563

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

        สหกรณ์
1.สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด 
4.สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด 
5.สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรบ้านคลองทรายสหพืชผล จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรชุมชนวิถีธรรมชาติวังสมบูรณ์ จำกัด

     กลุ่มเกษตรกร
1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังน้ำเย็น

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

        สหกรณ์
1.สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด 
3.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จำกัด 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 13 จำกัด
5
.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จำกัด
6.สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนา จำกัด 
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด

     กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย
4.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่าข้าม  
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไทยอุดม

     นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
1.สหกรณ์ออมทร้พย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์สระแก้ว จำกัด 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด


    โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ

1.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จำกัด