ความหมายตรากรม

ความหมายตรากรม

logo cpd big

เป็นดวงตรารูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม. ลายกลางเป็นรูปพระวรุณมี 4 กร พระหัตถ์ถือเชือกบาศ แว่นแก้ว ดอกบัว และถุงเงิน 
ทรงนาครองรับด้วยลายเมฆ มีรัศมีเป็น วงโค้งอยู่เบื้องหลัง:เบื้องล่างเหนือขอบตรามีอักษรว่า "กรมส่งเสริมสหกรณ์ "

กองหัตถกรรมกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของตราประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้

พระหัตถ์ถือ เชือกบาศ หมายถึง งานประชาสัมพันธ์

แว่นแก้ว หมายถึง งานสำรวจจัดตั้ง

ดอกบัว หมายถึง งานวิเทศสัมพันธ์

ถุงเงิน หมายถึง งานสหกรณ์ออมทรัพย์

ทรงนาค รองรับด้วยลายเมฆ หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื้น และความอุดมสมบูรณ์