อัตรากำลังกรมส่งเสริมสหกรณ์

อัตรากำลังกรมส่งเสริมสหกรณ์

tab emp
 
 
ที่                              หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
(มีงบประมาณจ้าง)
รวม 
1  อธิบดี 1 - - 1
2  รองอธิบดี 3 - - 3
3  ผู้ตรวจราชการกรม 9 - - 9
4  นักวิชาการสหกรณ์ ชก/ชพ 1 - - 1
5  กลุ่มตรวจสอบภายใน 10 3 - 13
6  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 1 1 7
                      ราชการบริหารส่วนกลาง        
7  สำนักงานเลขานุการกรม 49  3  17 69
8  กองการเจ้าหน้าที่ 44  4 11 59
9  กองคลัง 49  15  9 73
10  กองแผนงาน 42  1 15 58
11  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 93  5 26 124
12  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 43  3 11 57
13  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 62  7 22 91
14  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27  3 11 41
15  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 44  3 16 63
16  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 42  3 19 64
17  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 183  103  62 348
                              รวมส่วนกลาง 707 154 219 1,081
   ราชการบริหารส่วนภูมิภาค        
18  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  2,424  694  1,281  4,399
                                     รวม       3,131         848             1,501   5,480
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560